کاغذ براق پوشش برای این نوع کاغذ، بر ظاهر لایه نازک مرکب اثر می گذارد. علاوه بر جذب مرکمب، می تواند برای اندازه گیری بازده سطح کاغذ (قابلیت چاپ پذیری) با اندازه گیری خلوص در هنگام تولید دوباره مرکب استفاده شود. کاغذ تحریر کاغذهایی هستند که عموما برای کالاهای تجاری بدون ارتباط با اب کاربرد …

انواع کاغذ و مقوا ادامه »