روش های چاپ به افست ، فلکسوگرافی ، تامپو و سیلک تقسیم بندی می شود که صورت مرسوم برای چاپ و بسته بندی در ایران استفاده می شود